* Zakupy w hurtowni on-line możliwe po pełnej aktywacji konta przez pracowników hurtowni

* Informujemy, że nie prowadzimy sprzedaży dla klientów detalicznych

* Hurtownia stacjonarna pracuje przy drzwiach zamkniętych, wpuszczani są tylko klienci hurtowi

Prosimy o wyrozumiałość.
zamknij

  Regulamin świadczenia usług hurtowni internetowej "JAGAR"


§ 1 Definicje

 1. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku bez dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa - czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę towaru określonego w zamówieniu, za pośrednictwem Dostawcy.
 3. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów lub transport własny Sprzedawcy.
 4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta na Platformie B2B. Hasło ustala sobie klient podczas dokonywania Rejestracji Klienta na Platformie B2B.
 5. Klient - osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto Klienta - oznacza panel indywidualny dla każdego Klienta, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę.
 7. Login - oznacza indywidualną nazwę Klienta,  składającą się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych. Jest to wymagana, integralna składowa (wraz z Hasłem) do zalogowania się do Konta Klienta na Platformie B2B.
 8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Platformy B2B.
 9. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Platformy B2B.
 10. Sprzedawca – oznacza JAGAR Halina Łozowicka z siedzibą w Białysmtoku przy ul. Handlowa 9, 15-399, będący jednocześnie właścicielem Platformy B2B.
 11. Strona Internetowa Platformy B2B - oznacza stronę internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Platformę B2B, działające w domenie www.jagar.com.pl.
 12. Towar - przedmiot przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Platformy B2B.
 13. Umowa sprzedaży - zawarta drogą elektroniczną umowę sprzedaży, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.


§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie zawarte na owej platformie b2b majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej co do jego nazwy, logotypów, domeny internetowej, strony Internetowej Platformy B2B, a także do wzorców, formularzy, należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
 2. Platforma B2B jest udostępniana przez Sprzedawcę za pośrednictwem internetu, tj. Strony Internetowej Platformy B2B, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

§ 3 Korzystanie z Platformy B2B

 1. Korzystanie z Platformy B2B oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Platformy B2B, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.
 2. Korzystanie z Platformy B2B odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Sprzedawca stara się by korzystanie z plaformy B2B było możliwe z użyciem wszystkich popularniejszych, systemów operacyjnych, przeglądarek internetowych, typów komputerów oraz połączeń internetowych. Sprzedawca nie odpowiada i nie gwarantuje poprawności działania konfiuguracji sprzętu komputerowanego użytkowanego przez klienta, które umożliwi korzystanie z Platformy B2B. Minimum systemowym jest przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka Javascript oraz akceptującą plików typu „cookies”.
 4. W celu złożenia zamówienia na Platformie B2B, wymagane jest posiadanie przez Klienta aktualnego konta na poczcie elektronicznej oraz prowadzenia działalności gospodarczej. http://www.jagar.com.pl prowadzi sprzedaż towarów, wyłącznie dla przedsiębiorców niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności jeżeli złożone zamówienia przekracza kwotę 246 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych brutto).
 5. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Platformy B2B wyłącznie do własnych celów i użytków. Nie jest możliwe używanie zasobów i funkcji Platformy B2B w celu prowadzenia przez Klienta działalności takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną mogą wiązać się z narażeniem pozyskania danych klientów bez ich zgody przez osoby nieuprawnione, dlatergo zaleca się stosować opdowiednie środki zapobiegawcze minimalizujące te ryzyko, w szczególności aktualne programy antywirusowe. 

§ 4 Rejestracja

 1. W celu utworzenia konta klienta, klient zgłasza Sprzedawcy chęć przystąpienia do Platformy B2B poprzez rejestrację.
 2. Rejestracja jest pierwszym koniecznym krokiem do składania przez Klientów zamówień na Platformie B2B.
 3. W celu rejestracji Klient wypełnia na stronie www.jagar.com.pl formularz rejestracyjny.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
  1. Klient powinien wypełnić wszystkie wymagane pola formularza rejestracyjnego.
  2. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny być zgodne z prawdą i dotyczyć klienta zakłądającego konto, przy czym klient jest osobą odpowiedzialną za rzetelność informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
  3. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu;
  4. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na jego rzecz oraz dla celów statystycznych, przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.
 5. Przesłanie uzupełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
  1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu;
  2. zawarciem umowy o świadczenie usług przez Sprzedawcę w postaci prowadzenia Konta Klienta;
  3. upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta oraz dla celów statystycznych i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta;
  4. wyrażeniem zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych wyłącznie przez Sprzedającego;
  5. wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej.
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oznacza międzyinnymi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy na podany przez klienta w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
 7. Klient zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim swojego hasła. W razie podejrzenia, iż hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek do zmienienia hasła w osobistym panelu administracyjnym platformy B2B. 
 8. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Platformy B2B. W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§ 5 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

 1. Wszelkie informacje handlowe, cenniki i reklamy produktów znajdujące się na stronie internetowej sklepu stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy. Żadna informacja, bez względu na jej nazwę, nie może być uznana za ofertę w rozumieniu przepisów prawa.Treści są skierowane wyłącznie do Klientów prowadzących działalność gospodarczą.
 2. Klient może składać zamówienia na Platformie B2B przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Platformy B2B.
 3. Klient kompletuje zamówienie, wybierając towary, którymi jest zainteresowany, określając ilości danego towaru i poprzez wybór polecenia „dodaj do zamówienia” dodaje go do „koszyka”. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i po wyborze w „koszyku” polecenia „zamów”, wypełnia formularz z adresem Dostawy. Po określeniu adresu Dostawy, Klient po wybraniu polecenia „zamów” składa zamówienie przez wysyłanie elektronicznego formularza zamówienia do Sprzedawcy. Za każdym razem przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów z uwzględnionym (ewentualnym) rabatem cwnoym udzielonym przez sprzedawcę. Koszt Dostawy zamówionych Towarów będzie przedstawiony Klientowi po przekazaniu zamówienia do realizacji.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez klienta sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia, sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 4 powyżej.
 6. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności na Platformie B2B zamówionego przez Klienta Towaru.
 7. W przypadku braku na platformie B2B zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup towarów od dostawców sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, sprzedawca poinformuje klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
 8. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa sprzedawca może zaproponować klientowi:
  1. anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez klienta zwalnia sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
  2. anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa)
  3. podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów dostawy związanych z podziałem zamówienia).
 9. W przypadku braku zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w szczególności w przypadku niemożności pozyskania przez Sprzedawcę zamówionego Towaru zamówienie będzie realizowane bez brakującego towaru lub zostanie anulowane.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Platformy B2B, w tym Strony Internetowej Platformy B2B, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie błędnych cen, lub opisów produktów.
 11. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności Towaru, Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji, z zastrzeżeniem §5 ust. 15 poniżej.
 12. Ceny na Stronie Internetowej Platformy B2B zmieszczone przy danym Towarze:
  1. stanowią ceny netto (bez podatku VAT) oraz brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;
  2. nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany po złożeniu zamówienia.
  3. nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.
 13. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Platformy B2B w momencie składania zamówienia przez Klienta.
 14. Klient dokonuje płatności za zamówione Towary po otrzymaniu faktury VAT w terminie wskazanym na fakturze przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy lub w formie przedpłaty na podstawie faktury PRO FORMA. Sprzedawca dostarcza fakturę VAT wraz z Dostawą zamówionego Towaru lub w formie elektronicznej. Chyba, że wybraną formą płatności przez Klienta są przelewy internetowe, gdzie może on zapłacić zaraz po złożeniu zamówienia, a ewentualne zwroty będą dokonywane w ten sam sposób lub na rachunek bankowy Klienta.
 15. Klient może modyfikować zamówienia, do chwili otrzymania na adres poczty elektronicznej Klienta informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. W szczególności, zmiany mogą dotyczyć zakresu przedmiotowego zamówienia, anulowania całości lub części zamówienia, zmiany adresu Dostawy, lub zmiany danych na fakturze VAT. W przypadku dodania przez Klienta nowych Towarów do zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed nadaniem przesyłki przez Sprzedawcę, może wpłynąć to na przedłużenie czasu realizacji zamówienia.
 16. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 17. Sprzedawca za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyła do Klienta informację o nadaniu przesyłki.
 18. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.
 19. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 20. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Biurze Sprzedawcy w Dni robocze, w godzinach pracy Biura.
 21. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, z zastrzeżeniem §5 ust. 18, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 22. Każdorazowo do ceny zamówienia doliczony zostanie koszt dostawy towarów w wysokości zależnej od wybranej przez Kupującego metody dostawy oraz wynikającej z obowiązującej w dniu wysyłki w wybranej firmie kurierskiej ceny dostawy, chyba że Sprzedający postanowi inaczej.

§ 6 Reklamacje i gwarancje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji Towaru w ciągu roku od daty Dostawy Towaru, korzystając z prawa rękojmi, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził wadę Towaru, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej wadzie.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji Towaru jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego Towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. Reklamowany Towar należy przesłać na adres Sprzedawcy. Koszty przesyłki do Sprzedawcy pokrywa Klient.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem bez wcześniejszego uzgodnienia poprzez pocztę elektroniczną na adres: slawek.jagar@gmail.com, bądź wcześniejszym, dokładnym ustaleniu telefonicznym z osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie sklepu interetowego hurtowni JAGAR.

§ 7 Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu stron internetowych platformy B2B, jeśli powodem jest:
  1. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy;
  2. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Sprzedawcy).
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Platformy B2B, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich z Platformy B2B w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 6. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa
 7. W stosunku do osoby, która nie przestrzega podstawowych zasad Regulaminu oraz przyczynia się do zmniejszenia zaufania do portalu w szczególności zamawia towar, a następnie go nie odbiera, udostępnia własne konto osobom do tego nieuprawnionym, jej działania szkodzą innym osobom, podmiotom lub internetowej hurtowni www.jagar.com.pl, korzysta z usług w niedozwolonych celach lub ich nadużywa oraz podejmuje działania konkurencyjne do działalności internetowej hurtowni biżuterii sztucznej prowadzonej przez Sprzedawcę lub stosuje działania konkurencyjne wobec klientów platformy, Sprzedawca ma prawo:
 • wystosować upomnienie do Użytkowników kont założonych na portalu;
 • ograniczyć korzystanie z internetowej hurtowni www.jagar.com.pl
 • do czasowego zablokowania dostępu;
 • do dezaktywacji konta.

§ 8 Dane osobowe i pliki „Cookies”

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.
 3. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.
 4. Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i usuwania.
 5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sprzedawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 7. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Platformy B2B i nie zawierają danych osobowych Klientów.
 9. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Platformy B2B, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
 10. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Platformy B2B na urządzeniach końcowych Klientów. Zastasowany mechanizm nie ingeruje negatywnie w urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w tych urządzeniach ani w oprogramowaniu zainstalowanym na nich. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.
 11. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
  1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;
  2. weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
  3. statystycznych.
 12. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Platformy B2B.

§ 9 Rozwiązanie umowy
(nie dotyczy zamówień/umów sprzedaży)

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym porze, bez podania powodów, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.
 3. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Klienta z wywiązania się ze zobowiązań względem Sprzedawcy, jeżeli w dniu rozwiązania umowy takie istnieją.
 4. Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez klienta podczas rejestracji.

§ 10 Postanowienia końcowe i zmiana regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej platformy B2B i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy platformy B2B.
 2. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron internetowych platformy B2B.
 3. Regulamin może zostać zmieniony. O treści zmian regulaminu każdy klient zostanie poinformowany przez sprzedawcę. Ewentualna informacja zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian regulaminu.
 4. Poinformowanie o zmianie regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego regulaminu. W razie, gdy klient posiadający konto klienta, nie akceptuje nowej treści regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 (siedem) dni od daty poinformowania o zmianie regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami § 10.
 5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 6. Jeżeli jakakolwiek część regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 7. W przypadku powstania konfliktu zaistaniałego poprzez zawartą Umowę sprzedaży, strony będą starały się rozwiązać sprawę polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego regulaminu jest Prawo Polskie.